Women's Leadership Journey

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities  

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

  1. Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden
  2. Dienst: organisatie van een retraite van 20 mei 2024 tot en met 25 mei 2024 in Le Puy Ardouin, Saint-Pierre-du-Chemin, Frankrijk en twee online cirkels op 8 mei 2024 en 6 juni 2024.
  3. Dienstverlener: Anja Moortgat en Nienke Schaeffer in naam en voor rekening van Experienze C&C.
  4. Klant: De ondernemer, rechtspersoon of natuurlijke persoon die deelneemt aan de Dienst en hiervoor een overeenkomst op afstand sluit met de Dienstverlener en uitdrukkelijk hierdoor de Algemene Voorwaarden aanvaardt.
  5. Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van de Dienstverlener dat kenbaar gemaakt is aan de Klant via e-mail met betrekking tot de Dienst.
  6. Overeenkomst: De overeenkomst tot aankoop van de Dienst die tot stand komt tussen de Dienstverlener en de Klant door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden na aanvaarding van de Offerte door de Klant.
  7. Partijen: De Dienstverlener en de Klant samen. 

Artikel 2. Algemeen en toepassingsgebied 

2.1 De Algemene Voorwaarden tot levering van de Dienst zijn van toepassing op alle reservaties die worden geplaatst bij de Dienstverlener met betrekking tot de Dienst. De voorliggende Algemene Voorwaarden zijn als enige van toepassing tussen Partijen.  

2.2 De Klant verklaart dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en bevestigt uitdrukkelijk dat hij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt. Door voorliggende Algemene Voorwaarden te aanvaarden, sluit de Klant zijn/haar eigen algemene voorwaarden uit 

2.3 De Dienstverlener behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen, dit zonder voorafgaande kennisgeving, onder voorbehoud dat deze wijzigingen aan de Klant worden bekendgemaakt. Deze wijzigingen zullen geen invloed hebben op de lopende overeenkomsten. Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze Algemene Voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door de Dienstverlener uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

Artikel 3 – Offerte, inschrijving, voorschot en annulatie 

3.1 De inschrijving van een de Klant voor de Dienst wordt via e-mail bevestigd nadat hij/zij een voorschot van 20% van de totaalprijs voor de prijs van de Dienst heeft betaald.  

3.2 De Klant is geldig ingeschreven voor de Dienst op het ogenblik dat de Dienstverlener het voorschotbedrag van 20% van de totaalprijs voor de Dienst heeft ontvangen en de Klant hiervan een bevestigingsmail heeft ontvangen.  

3.3 De indicatieve dagindeling van de Dienst wordt via e-mail verzonden naar de Klant 6 weken voor vertrek. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de dagindeling organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd via vermelding per e-mail of via what’sapp. Meer info over de dagindeling van de Dienst kunnen worden teruggevonden in de Bijzondere Voorwaarden. 

3.4 Annulering van de Dienst door de Klant kan uitsluitend via e-mail plaatsvinden.  

De Klant kan de Dienst annuleren via e-mail tot 10 weken voor de aanvangsdatum van de Dienst. In dat geval zal er een administratieve kost van 150 EUR aan de Klant worden aangerekend. 

Indien de klant 9 tot 7 weken voor de Dienst annuleert en niet meer wenst deel te nemen aan de Dienst omwille van ziekte of overmacht, heeft zij recht op een gedeeltelijke terugbetaling (namelijk 80%) van de gelden. 

Indien de Klant 6 weken of minder voor de Dienst annuleert en niet meer wenst deel te nemen aan de Dienst omwille van ziekte of overmacht, heeft zij geen recht op terugbetaling van de gelden. 

Indien de Klant vroegtijdig de Dienst verlaat, zal deze niet vergoed worden. 

Artikel 4 – Prijs- en betalingsvoorwaarden 

4.1 De Dienstverlener zal de Diensten uitvoeren tegen de forfaitaire prijs zoals aangegeven in de Offerte die kenbaar gemaakt is aan de Klant. Deze prijs bevat de verblijfskosten zoals de kosten gerelateerd aan de overnachting, maaltijden en activiteiten die ter plaatse worden georganiseerd door de Dienstverlener. Deze prijs is exclusief (reis) verzekeringen, reiskosten en onkosten ter plaatse die niet onder de voorgenoemde verblijfskosten vallen. De forfaitaire prijs zoals aangegeven in de Offerte is inclusief BTW. 

4.2 De Dienstverlener behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijswijzigingen door te voeren zo zij dit nodig acht en verbindt zich ertoe de Klant hierover voorafgaandelijk in te lichten indien enige prijswijziging of aanvulling aan het prijsbeleid zich voordoet.  

4.3 Op het ogenblik dat de Klant zich via e-mail inschrijft voor de Dienst, dient hij/zij het voorschot zoals bepaald in 3.1 en 3.2 te betalen aan de Dienstverlener. Na inschrijving via e-mail ontvangt de Klant een factuur. Het volledige bedrag voor de Dienst dient door de Klant ten laatste 30 dagen na het versturen te worden betaald aan de Dienstverlener. 

4.4 Indien de Klant een bezwaar heeft tegen de uitgeschreven factuur, dient hij/zij schriftelijk bezwaar aan te tekenen binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de factuur.  

4.5 Bij niet tijdige en integrale betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op het factuurbedrag een verwijlintrest ten belope van 8% per jaar verschuldigd zijn. Daarnaast kan de Dienstverlener bij niet- of niet tijdige betaling gerechtigd zijn de Dienst voor de Klant op te schorten, zonder dat de Dienstverlener aansprakelijk gesteld kan worden voor enige rechtstreekse en onrechtstreekse schade die hieruit kan voortvloeien.  

4.6 Tot slot en eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling is de Dienstverlener gerechtigd om een forfaitair schadebeding aan de Klant toe te passen dat gelijk is aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 40 EUR per factuur bedraagt.  Dit is onverminderd de mogelijkheid van de Dienstverlener om in voorkomend geval ten laste van de Klant een hogere, werkelijk geleden schade te vorderen. Dit forfaitair schadebeding is verschuldigd naast de voormelde verwijlinterest evenals de invorderbare gerechts- en procedurekosten.  

Artikel 5 – Herroepingsrecht 

5.1 Overeenkomstig artikel VI.53, 12° van het Wetboek Economisch recht, beschikt de Klant die zich kwalificeert als een consument in de zin van boek VI van het Wetboek Economisch recht, niet over een herroepingsrecht.  De Dienst bestaat immers uit de terbeschikkingstelling van accommodatie en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding.   

5.2 Klanten die kwalificeren als ondernemingen (inclusief eenmanszaken) hebben geen herroepingsrecht.  

Artikel 6 – Overmacht 

6.1 De Dienstverlener kan noch contractueel, noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld in geval van onvoorzienbare omstandigheden die volledig onafhankelijk van haar wil zijn waardoor zij de verplichtingen in deze Algemene Voorwaarden niet of niet naar behoren kan uitvoeren, indien deze niet-uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht.  

6.2 De Klant en de Dienstverlener verbinden zich ertoe om te goeder trouw en op loyale wijze binnen een redelijke termijn de voorwaarden te heronderhandelen teneinde het evenwicht te herstellen. Bij gebreke aan akkoord binnen een redelijk termijn zal iedere Partij het recht hebben de ontbinding van de overeenkomst en van de contractuele relaties die de Partijen verbinden in te roepen zonder dat enige schadevergoeding van welke aard ook verschuldigd is. 

Artikel 7 – Duur en beëindiging van de Overeenkomst 

7.1. De Overeenkomst tussen de Dienstverlener en de Klant loopt af op het ogenblik dat de Dienst afloopt, behoudens indien uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen. 

7.2. Indien één van de Partijen haar verplichting(en) niet nakomt en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, waarna de tekortschietende Partij deze verplichting(en) niet binnen een redelijke termijn nakomt, is de Partij die hierdoor schade ondervindt gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de tekortschietende Partij. In voorkomend geval zal de Partij die schade ondervindt ontheven zijn van al haar verplichting(en) onder deze Overeenkomst.  

7.3 De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de Dienst op te schorten en/of te ontbinden indien er zich gebeurtenissen voordoen die het wederzijdse vertrouwen schaden en/of de uitvoering van de Overeenkomst ernstig bemoeilijken en/of onmogelijk maken. 

7.4. De Dienstverlener behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling te ontbinden in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, (vrijwillige) ontbinding en vereffening alsook bij een (controle)wijziging aan de juridische toestand van de Klant.  

Artikel 8 – Confidentialiteit 

8.1 De Partijen verbinden zich ertoe op strikte wijze het vertrouwen te bewaren betreffende enige confidentiële en gevoelige persoonlijke informatie of kennis die zij in het kader van de uitvoering van de Dienst hebben verkregen en zij zullen deze informatie op geen enkele wijze voor persoonlijke doeleinden of ten voordele van derden aan wenden. Informatie of kennis geldt als confidentieel indien dit zo door de andere Partij is medegedeeld of indien het voortvloeit uit de aard ervan.  

8.2 De Partijen verbinden zich ertoe om deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken zonder voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien zij hier krachtens een wet- of regelgeving wettelijk toe verplicht zijn.  

Artikel 9 – Intellectuele Eigendomsrechten 

9.1 De informatie, know-how, inhoud van opleidingen en workshops, gebruikte technieken, methoden, voorbeelden, logo’s, tekeningen, merken, modellen, slogans, de huisstijl, enz. die via de Dienst van de Dienstverlener toegankelijk zijn of overgebracht worden aan de Klant, zijn eigendom van de Dienstverlener en deze zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De Klant mag deze intellectuele eigendomsrechten dus niet verspreiden, overdragen, eigen maken of verkopen. De Klant mag enkel de intellectuele eigendomsrechten gebruiken voor de eigen privédoeleinden.  

Artikel 10 – Aansprakelijkheid 

10.1 De Dienstverlener is niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant of iedere derde persoon, voor welke schade ook, rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaan door of in verband met de door haar verrichte Dienst, met uitzondering van haar mogelijke aansprakelijkheid voor opzet, bedrog of grove fout. In het geval de Klant het bestaan van opzet, bedrog of grove fout in hoofde van de Dienstverlener aantoont, is de schade waarop de Klant aanspraak kan maken beperkt tot de materiële schade die het rechtstreekse gevolg is van de fout die aan Dienstverlener wordt verweten, met uitsluiting van alle andere schade. Deze schade kan in ieder geval niet meer bedragen dan 75% van de factuurwaarde van de Dienst. 

10.2 De Dienstverlener sluit uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard ook, die ontstaan of veroorzaakt is door onjuiste of onvolledige gegevens van de Klant.  

10.3 De Klant is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en haar persoonlijke bezittingen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om medisch advies te vragen over de geschiktheid tot deelnemen aan de Dienst. Elke Klant neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de deelname aan de Dienst, inclusief mogelijke ongevallen, blessures, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de Dienst. Noch kan de Dienstverlener en haar medewerkers verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van de persoonlijke bezittingen die de Klant mee heeft genomen op het grondgebied waar de Dienst worden uitgeoefend.  

Artikel 11 – GDPR 

11.1 De Dienstverlener verwerkt de persoonsgegevens die aan haar worden doorgegeven in overeenstemming met de geldende wetgeving, en in het bijzonder met Verordening 2016/679 van 27 april 2016 en de Wet van 30 juli 2015 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

Artikel 12 – Klachten en vragen 

12.1 De Klant kan bij ontevredenheid over de Dienst een klacht indienen bij de Dienstverlener en dit zo spoedig mogelijk en binnen de 8 kalenderdagen. Het indienen van dergelijke klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op. 

12.2 Indien de Klant vragen of opmerkingen heeft over de uitvoering van de Dienst of de interpretatie van de Algemene Voorwaarden kan zij zich richten tot de Dienstverlener door een e-mail te verzenden naar het volgend adres: anja@curious.biz of nienke@fpnp.nl  

Artikel 13 – Volledigheid en nietigheid 

13.1 De Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst en contractuele relatie tussen de Klant en de Dienstverlener en vervangen uitdrukkelijk elke voormalige bestaande overeenkomst, schriftelijk of mondeling akkoord tussen Partijen omtrent de Dienst. 

13.2 Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig verklaard worden blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing en brengt dit niet automatisch de nietigheid van de overige bepalingen met zich mee.   

Artikel 14 – Geen afstand 

14.1 De nalatigheid of vertraging van een Partij in de uitvoering van één van haar rechten of middelen in toepassing van de Algemene Voorwaarden kan in geen enkel geval worden beschouwd als een afstand van dit recht of middel.  

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

14.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering van de Dienst, komen de Partijen overeen een bemiddelingsprocedure op te starten alvorens over te gaan tot enige andere manier van geschillenbeslechting. In voorkomend geval stellen de partijen in onderling overleg een erkende bemiddelaar aan van de Federale Bemiddelingscommissie (Simon Bolivarlaan 30 (WTC III), 1000 Brussel – https://www.fbc-cfm.be/nl) of laten ze een derde deze erkende bemiddelaar aanstellen.  

14.2 Indien Partijen geen akkoord vinden over een bemiddelingsprocedure, zijn enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van de geschillen die voortvloeien uit de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden, de Dienst en de Overeenkomst.

II: Bijzondere bepalingen inzake de Dienst 

  1. Datum 

De Dienst zal plaatsvinden van 20/05/2024 tot en met 25/05/2024, met twee online cirkels op 08/05/2024 en 06/06/2024.

2. Locatie  

De Dienst zal plaatsvinden in een huis in Saint-Pierre-du-Chemin, Frankrijk.

3. Verzekeringen 

De Klant verbindt zich ertoe om de nodige familiale- en ziekteverzekeringen af te sluiten voor de Dienst aanvangt.

4. Dagindeling 

Wordt bezorgd, ten laatste 6 weken voor vertrek.